Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Privacy Statement Virtuable
Dit is het privacy statement van mevrouw M. Alvares handelend onder de naam Virtuable,
hierna: Virtuable. Virtuable is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
80710093 en is gevestigd aan Oudenrijnsingel 48 (3454BK) te De Meern. In dit document
wordt uitgelegd hoe Virtuable omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de
verwerking van uw persoonsgegevens betracht Virtuable de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruikt maakt van de diensten van Virtuable, verstrekt u zelf een aantal
persoonsgegevens aan Virtuable, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader
van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking
hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens
Virtuable verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
1. Contact- en NAW-gegevens;
2. Bedrijfsgegevens;
3. Financiële gegevens;
4. Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Virtuable verwerkt worden, hebben ten doel om:
1. Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en
de uitvoering daarvan;
2. Het uitvoeren van haar diensten;
3. Verbeteren van de dienstverlening;
4. Het verrichten van betalingen;
5. Nakomen van wettelijke verplichtingen;
6. Het doen van marketing en communicatie uitingen;
7. Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op
de website;
8. Het versturen van nieuwsbrieven;
9. Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de
dienstverlening.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende
grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen
(uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het
verlenen van de diensten van Virtuable worden persoonsgegevens verwerkt. Virtuable
verwerkt uitsluitend gegevens die Virtuable noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de
dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw
gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze
gegevens is de overeenkomst die u met Virtuable bent aangegaan. Ook kunnen er
persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.virtuable.nl
indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen
voeren. De diensten die Virtuable biedt, kunnen zonder het verwerken van uw
persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met
betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor
separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn
De door Virtuable verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en
regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of
regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle
(verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden
Virtuable deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er
worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Virtuable kan een wettelijke verplichting rusten
om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden
gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee
persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
1. De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën
van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en
financiële gegevens.
2. Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën
van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres
en contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Virtuable neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande,
rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard,
omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst
uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en
organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te
waarborgen.

Jonger dan 16 jaar?
Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het
verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke
voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook
de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons
achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Disclaimer
Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Virtuable behoudt zich het
recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder
haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van
de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks
mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Virtuable aanvaardt op geen enkele wijze
enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de
website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een
gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend
worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van
Virtuable voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring
Virtuable maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd
om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Virtuable mag, volgens de wet,
cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te
kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de
cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers
van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Virtuable gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke
levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze
cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste
bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die
ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).
Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken
wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online
gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar
alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u
zijn.
Op de website van Virtuable worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van
Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google
Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in
deze gegevens. Dit heeft tot gevolg dat Virtuable informatie niet kan koppelen aan een
natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via
hello@virtuable.nl.

Gebruik Social Media
Virtuable maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren.
Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden
weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn,
Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacyen cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de
Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social
Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies
van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen,
verwijst Virtuable u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.
Let op: dit is optioneel.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt,
kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een
waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat
bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van
uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert.
Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser
aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
1. Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken
van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met
betrekking tot de verwerking daarvan.
2. Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
3. Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende
persoonsgegevens te verkrijgen.
4. Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw
persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Virtuable.
5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij
verstrekt heeft aan Virtuable , in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare
vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Virtuable over te dragen zonder
gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
6. Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie
verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem
betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die
bepalingen. Virtuable staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake
is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen
dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de
uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Virtuable met uw persoonsgegevens omgaat, of
een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website
of per e-mail via hello@virtuable.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen
verzoekt Virtuable u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw
pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy.
Virtuable zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.
Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde
handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement
Virtuable kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest
recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente
versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan
op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 7 december 2020.