Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Virtuable
Mevrouw M. Alvares handelend onder de naam Virtuable (hierna: Virtuable) is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 80710093 en is gevestigd aan Oudenrijnsingel 48 (3454BK) te
De Meern.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door
Virtuable.
3. Diensten: Het bieden van interim virtual assistence op het gebied van (online) marketing en
communicatie waaronder Social media content en campagnes, het bedenken van groeimogelijkheden
(strategie) zowel binnen als buiten de organisatie van Opdrachtgever en de promotie van het door
4. Dienstverlener: Mevrouw M. Alvares handelend onder de naam Virtuable, opgericht naar Nederlands
recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Virtuable.
5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
die Virtuable heeft aangesteld, projecten aan Virtuable heeft verleend voor Diensten die door Virtuable
worden uitgevoerd, of waaraan Virtuable een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Virtuable,
alsmede voorstellen van Virtuable voor Diensten die door Virtuable aan Opdrachtgever worden verstrekt
en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Virtuable
waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
8. Social Media: Het Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter of Pinterest account van Opdrachtgever
waarvoor hij gebruik maakt van de dienstverlening van Virtuable.
9. Post: de content die Virtuable plaatst op Social media, zoals een bericht, foto, story of video.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Virtuable, elke Overeenkomst
tussen Virtuable en Opdrachtgever en op elke dienst die door Virtuable wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene
voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Virtuable aan Opdrachtgever aangeven op
welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de
algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Virtuable is
overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn
of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de
originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden
opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval Virtuable niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij
haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door Virtuable gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit
uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Virtuable is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30
dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Virtuable het recht een Overeenkomst met een (potentiële)
Opdrachtgever om een voor Virtuable gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende
gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken.
Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige
schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van Virtuable zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst
van Virtuable heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Virtuable te
retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Virtuable heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding.
3. Virtuable is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen
verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten
ontlenen.
4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk
gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Elke Overeenkomst die met Virtuable wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan
Virtuable wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Virtuable is
verbonden.
6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever
afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de
opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is
mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de
tijdige aanlevering van de informatie die Virtuable van Opdrachtgever verkrijgt.
2. Zowel Opdrachtgever als Virtuable kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is
gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog
verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de
betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor
zover Virtuable ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft
geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van
een opzegtermijn één maand.
5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan
daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Virtuable tegen het overeengekomen (uur)tarief. De
urenregistratie van Virtuable is hierbij leidend.
6. Zowel Opdrachtgever als Virtuable kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of
gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van
betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie.
Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Virtuable nimmer gehouden tot restitutie
van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening
1. Virtuable zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Virtuable staat in voor een
professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een
inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is
beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Virtuable de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de
reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van
Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in
verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Virtuable
aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Virtuable heeft het recht haar dienstverlening en
haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Virtuable niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van
Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten
wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Virtuable, is
Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op
basis van een nieuwe offerte.
5. Virtuable is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te
schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Virtuable Opdrachtgever tussentijds
via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien
de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde
planning. Nimmer is Virtuable aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang,
voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of
niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Virtuable of er door andere
omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging
heeft Virtuable recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende
kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en
risico van Opdrachtgever.
8. Virtuable is gerechtigd die werkzaamheden c.q. (rechts)handelingen te weigeren c.q. niet uit te
voeren die naar zijn uitsluitend oordeel niet binnen de reikwijdte van de Overeenkomst vallen, zonder
daarbij tekort te schieten in de nakoming van de Overeenkomst.
9. Voor zover is overeengekomen dat Virtuable content plaatst of aanpassingen doorvoert aan het Social
media account van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Virtuable hiervoor toegang verlenen tot alle
plaatsen, Diensten en Social media onder haar beheer voor zover redelijkerwijs nodig ten behoeve van
een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst.
10. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is
om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten door Virtuable mogelijk te maken.
11. Virtuable is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan
haar ter beschikking gestelde (bron)materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering
van eventuele onvolkomenheden is Virtuable gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te
schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door Virtuable verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en
aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de
gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de
Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Virtuable niet in staat is een volledige
uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke
situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Virtuable is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te
controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de
tijd is veranderd, noch is Virtuable verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie
die door Virtuable voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de
Overeenkomst.
3. Virtuable kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende
informatie. Bij gebreke hiervan is Virtuable gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de
informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke
hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever
dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan
Virtuable.
4. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat Virtuable toegang heeft tot alle benodigde
voorzieningen, materialen, medewerking van de medewerkers van Opdrachtgever en meer die Virtuable
redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van zijn Diensten.
5. Opdrachtgever is verplicht Virtuable alle bevoegdheden te verlenen die benodigd zijn voor een goede
uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verrichten van
(rechts)handelingen. Opdrachtgever is hierbij eindverantwoordelijk en dient vooraf toestemming te
verlenen aan de beoogde (rechts)handeling. Virtuable zal hierbij slechts zorgdragen voor de feitelijke
handeling, doch te allen tijde onder de (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
6. Elke aan Virtuable gegeven opdracht houdt tevens de bevoegdheid in om hulppersonen in te
schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze hulppersonen mede namens
Opdrachtgever te aanvaarden. Virtuable zal bij de selectie en het inschakelen van deze derden zoveel
mogelijk vooraf overleggen met Opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten.
Virtuable is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen van deze
hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Virtuable.
7. Opdrachtgever is tevens verplicht te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering waarin
Virtuable onder de dekking valt van deze verzekeringen. Opdrachtgever is verplicht voornoemde
verzekeringen gedurende de Overeenkomst in stand te houden en garandeert dat alle premies tijdig en
volledig zijn betaald.

Artikel 8 – Adviezen
1. Virtuable kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage,
planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet
bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Virtuable de op haar rustende zorgplichten in acht
nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door Virtuable verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend
advies.
3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Virtuable verplicht om door haar verstrekte voorstellen te
beoordelen. Indien Virtuable wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of
niet tijdig een beoordeling geeft op een door Virtuable gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde
zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van
externe factoren die de rapportages en adviezen van Virtuable kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit,
juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens
medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de
benodigde gegevens en informatie.
5. Opdrachtgever zal Virtuable schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle
omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten
waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Concepten
1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig,
juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het bedenken ontwikkelen en realiseren
van concepten
2. Het creëren van concepten is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever
akkoord gaat met het Aanbod zoals door Virtuable kenbaar gemaakt, houdt dit ook in dat
Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die Virtuable hanteert. Virtuable heeft het recht om
de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is
gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
3. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst Virtuable genoodzaakt is aanvullend
materiaal of een ruimte te huren, of achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen
hier gedurende de opdracht extra kosten voor worden gerekend, zoals kosten voor een locatiebezoek.
Het een en ander geschiedt op basis van nacalculatie. Virtuable zal Opdrachtgever hier tijdig van op de
hoogte stellen.
4. Virtuable kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de
uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren
naar inzicht van Virtuable een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke
omstandigheden worden aangemerkt als overmacht. Enige schade of vertraging ten gevolge van een
overmachtssituatie zijn nummer een grond voor aansprakelijkheid van Virtuable en geven
Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
5. Alle door Virtuable opgegeven oplevertermijnen betreffen nimmer fatale termijnen, tenzij expliciet
anders door Virtuable bij Overeenkomst bepaald. Virtuable zal de te ontwikkelen werken opleveren
wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus
kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering
van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde
informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is
ontvangen door Virtuable of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van
Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Virtuable recht op een redelijke verlenging van de
(op)leveringstermijn.
6. Virtuable spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor
zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever
gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
7. Virtuable is gerechtigd de door haar ontwikkelde concepten onder zich te houden totdat
Opdrachtgever alle openstaande facturen heeft voldaan. Virtuable is in een dergelijk geval niet
aansprakelijk voor eventuele vertraging of schade voortvloeiend uit vertraging.
8. Indien Opdrachtgever een variant, afgeleide versie of slechts elementen van het door Virtuable
ontwikkelde beeldmateriaal of de content door een derde wil (laten) maken of zelf maakt, dient Virtuable
hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Virtuable zal iedere aangepaste versie van het werk van
Virtuable gezien worden als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten van
Virtuable.
9. Virtuable heeft het recht om alle werken, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele
eigendomsrechten rusten te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat
daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever behoeft te worden verkregen.
10. De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op de concepten en ander materiaal blijven bij
Virtuable, tenzij expliciet anders overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt in beginsel een
gebruiksrecht na het moment van oplevering en voor zover alle openstaande facturen zijn voldaan. Voor
de overige bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten op het door Virtuable gerealiseerde
werk, wordt aangesloten bij het artikel over intellectuele eigendomrechten van deze algemene
voorwaarden.

Artikel 10 – (Online) marketing
1. Virtuable garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. Virtuable past
slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan
Virtuable hierover toezeggingen doen doch zal Virtuable zich inspannen een verbeterde positie te
verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een zichtbaarheid.
2. Indien Virtuable ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door
Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis
van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden.Dergelijke diensten in
het kader van SEO worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan
content en/of informatie aanleveren.
3. Virtuable kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. Virtuable hanteert een eigen aanpak
en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering
van SEO diensten door Virtuable is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door Virtuable
gehanteerde aanpak en de door Virtuable opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere
afspraken met Virtuable te maken.
4. De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden
zoals bijvoorbeeld Google. De diensten worden door Virtuable uitgevoerd met inachtneming van de
beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient
Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan
worden.
5. Ingeval van andere Marketingdiensten zoals direct mailing, is Virtuable nimmer verantwoordelijk voor
het onvolledig of onjuist aanleveren van benodigde informatie voor de direct mailing door
Opdrachtgever, ten gevolge waarvan Virtuable niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten
uitvoert.
6. Alle externe uitingen en/of Marketingdiensten wordt uitgevoerd onder de eindverantwoordelijkheid van
Opdrachtgever en met uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever. Ingeval van guerrilla marketing
kan de marketing door derden mogelijk als schokkend ervaren worden. Met deze (creatieve) vorm van
marketing wordt op basis van een klein budget een opvallende campagne bedacht en uitgevoerd,
waarmee Opdrachtgever zich op een bepaalde manier kenbaar maakt aan het publiek. Dit kan zowel
positief als mogelijk negatief opgevat worden door het publiek wegens de onconventionele aanpak.
Virtuable is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele imagoschade van Opdrachtgever
indien een dergelijke aanpak niet goed wordt opgevat door het publiek.

Artikel 11 – Social media beheer
1. Als onderdeel van de dienstverlening kan Virtuable de Social media accounts van Opdrachtgever
beheren ten behoeve van een verbetering van het account, de marktpositie, naamsbekendheid of imago
(promotie). Indien is overeengekomen dat Virtuable dergelijk Social media beheer zal uitvoeren, dient
Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens website, account en alle
daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van Virtuable, tenzij anders
overeengekomen.
2. De omvang van het Social media beheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is
overeengekomen. Virtuable plaatst in beginsel enkel de content voor zover dit door Opdrachtgever zelf
is aangeleverd of voor zover Opdrachtgever hier expliciet voorafgaande toestemming voor heeft
verleend. Virtuable zal nimmer content plaatsen zonder (voorafgaande) medeweten of goedkeuring van
Opdrachtgever. Alle content, wijzigingen (van lay-out) of het anderszins doorvoeren van verbeteringen
zijdens Virtuable, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover Virtuable het doorvoeren van deze
wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever.
3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn
van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en
beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van
derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes,
regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het
surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van Virtuable. Virtuable zal
haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met
eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond
voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.
4. Het uitvoeren van Social media beheer is daarnaast steeds afhankelijk van het menselijk handelen van
derden. Virtuable staat derhalve niet in voor het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers,
views, etc. Bij het plaatsen van Content ten behoeve van Opdrachtgever houdt Virtuable zich aan de
gebruikersvoorwaarden van desbetreffende Social media partijen. Opdrachtgever kan geen rechten
ontlenen indien zij op wat voor manier dan ook schade ondervindt met betrekking tot de gebruiken en
regels zoals gehanteerd door dergelijke Social media partijen.
5. Indien de werkzaamheden naar inzicht van Virtuable haar dienstverlening te buiten gaan, is zij
gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling
tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening. Dit geldt
onder andere voor het schrijven van teksten, ontwerpen van logo’s, lay-outs, maken van foto’s en meer.
6. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van Virtuable, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een
zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van diens Social media account(s). Indien voor het
gebruik van Social media of werken van intellectuele eigendom van derden (zoals foto’s, video’s, layouts) licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen
dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.
7. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht alle content bedoeld voor Posts minimaal 1
week voor het plaatsen van deze Posts aan te leveren.
8. Het uitvoeren van Social media beheer kan (tijdelijke) onderbrekingen of wijzigingen in vindpositie
(ranking) op de diverse Social media kanalen veroorzaken ten aanzien van het account van
Opdrachtgever, hetgeen voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
9. Voor de uitvoering van Social media beheer is Virtuable te allen tijde afhankelijk van de
beschikbaarheid en functionaliteit van de betreffende Social media kanalen, alsmede van de richtlijnen,
regels en het beleid van deze kanalen, maar ook het beleid van derden waaronder Google. De diensten
worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de
betreffende partijen.
10. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan het Social media
account of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met Virtuable te
overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of
aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door Virtuable zijn gekeurd
of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige
schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen een grond voor
aansprakelijkheid van Virtuable.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te
worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste
resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende
werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Virtuable is niet verplicht om aan dit
verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt
gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Virtuable, Virtuable een
verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen
voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Virtuable voert haar dienstverlening uit volgens de pakketten die Virtuable aanbiedt. In het geval
Virtuable een hoger aantal uur aan de opdracht van Opdrachtgever besteed dan is overeengekomen is
het pakket, dan zal Virtuable Opdrachtgever factureren conform het overeengekomen uurtarief. De
kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Virtuable
opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan
Opdrachtgever doorberekend.
4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door
Virtuable haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een
voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang
wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting,
tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. Virtuable is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende
inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en
voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven
betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte
rekeningnummer en gegevens van Virtuable.
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens
Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de
Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor
gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Virtuable zonder nadere ingebrekestelling recht
hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en
vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel
uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Virtuable meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen
deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten
zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Virtuable gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts
conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Virtuable de betrokkene hierover
informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van
een dienst van Virtuableverwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de
gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader
vrijwaart Opdrachtgever Virtuable tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens
of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Virtuable op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal
deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op
de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet
onredelijk is.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding
1. Virtuable heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en
meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen
heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Virtuable gegronde reden zich
voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Virtuable is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra
Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende
verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan
Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Virtuable is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het
opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van
Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om
Virtuable te vergoeden voor elk financieel verlies dat Virtuable lijdt als gevolg van het in gebreke blijven
van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Overmacht
1. Virtuable is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen
op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Virtuable wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i)
overmacht van toeleveranciers van Virtuable, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van
toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Virtuable zijn voorgeschreven of
aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst
betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing
van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van
Virtuable of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van
Virtuable buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend
verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door
Opdrachtgever worden betaald. Virtuable is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor
eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming
van Virtuable alleen geacht te bestaan indien Virtuable dit resultaat bij het aanvaarden van de
Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Virtuable, is Virtuable uitsluitend gehouden tot
betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Virtuable binnen 14 dagen na ontdekking
van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Virtuable deze tekortkoming vervolgens niet binnen een
redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een
dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Virtuable in staat is om
adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Virtuable leidt tot aansprakelijkheid van Virtuable, is die
aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt
gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de
schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Virtuable. Onder directe
schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de
vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Virtuable sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Virtuable is niet aansprakelijk
voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade
door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Opdrachtgever vrijwaart Virtuable voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten
gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door
Virtuable geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is
veroorzaakt door de dienst van Virtuable.
6. Enige door Virtuable opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of
onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Virtuable.
7. De inhoud van het opgeleverde advies van Virtuable is niet bindend en slechts adviserend van aard.
Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde
adviezen van Virtuable opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor
rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te
maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Virtuable. Virtuable is niet gehouden aan enige
vorm van restitutie indien dit het geval is.
8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Virtuable nimmer
aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede
het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde
in Virtuable haar eigen advies.
9. Virtuable staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens
Virtuable verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
10. Virtuable is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de
website van Opdrachtgever of diens Social media account en is niet aansprakelijk voor storingen of het
om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website of het Social media account. Hieronder
wordt tevens verstaan een beperking in beschikbaarheid of functionaliteit ten gevolge van een
onvoorziene storing c.q. overmacht.
11. Virtuable is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met
aangebrachte wijzigingen aan het Social media account van Opdrachtgever door Opdrachtgever zelf of
door derden.
12. Virtuable is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die zijn opgetreden na het uitvoeren van
updates en/of upgrades aan Social media kanalen.
13. Indien en voor zover Opdrachtgever inloggegevens van diens social media account of andere
inloggegevens verstrekt, geschiedt dit te allen tijde op eigen rekening en risico van Opdrachtgever.
14. Indien Opdrachtgever zelf wijzigingen of aanpassingen aan Social media accounts doorvoert of een
derde hier opdracht tot geeft, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Alle gevolgen wegens wijzigingen die niet van tevoren expliciet door Virtuable zijn goedgekeurd of
waarmee Virtuable niet expliciet heeft ingestemd en alle schadelijke gevolgen hiervan vormen geen
grond voor aansprakelijkheid van Virtuable.
15. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opslag van data, content en gegevens,
alsmede voor de beschikking over de vereiste beveiligingsprogramma’s voor diens ICT omgeving.
16. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Virtuable vervallen
indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Virtuable binnen een jaar nadat
Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken
baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid
van Virtuable.

Artikel 17 – Geheimhouding
1. Virtuable en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet
tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke
informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds
openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de
Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Virtuable bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Virtuable
is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Virtuable opgestelde adviezen, rapportages,
ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is
Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd
zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Virtuable steeds de vereiste
zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien Virtuable op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de
vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te
verstrekken en Virtuable zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Virtuable niet gehouden tot
enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen,
adviezen of producties die door Virtuable aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming
van Virtuable vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.
Opdrachtgever zal Virtuable vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het
vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Virtuable is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen Virtuable en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen
derden op.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Virtuable waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt
tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Virtuable en worden niet
overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Virtuable
worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Virtuable gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te
sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke
vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken
met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en
auteursrechten van Virtuable rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter
beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Virtuable. Indien Opdrachtgever wijzigingen
wenst aan te brengen in door Virtuable opgeleverde zaken, dient Virtuable expliciet akkoord te geven op
de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele
eigendomsrechten van Virtuable rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de
IE-rechten voordoet.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle
gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Virtuable
verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft
verkregen en welke aan Virtuable zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Virtuable van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen
van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige
gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Virtuable voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem
ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op
het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart Virtuable voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de
werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt
tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij
het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van
Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Virtuable verstrekt,
garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 – Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Virtuable of anderszins klachten heeft over
de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden.
Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via hello@virtuable.nl met als onderwerp
“Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Virtuable de
klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Virtuable zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht
inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Virtuableen Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Virtuable heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de
hoogte stellen.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Virtuable en
Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland tenzij
bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
De Meern, 7 december 2020